23 01 2023

2022: Qeveria për gjithëpërfshirje dhe barazi

– Vitin 2022 e shpallëm Vit të Personave me Aftësi të Kufizuar;

– Në kuadër të masës 1.6 të Pakos së Ringjalljes Ekonomik – Mbështetja e Personave me Aftësi të Kufizuara, u punësuan 239 veta (119 burra dhe 120 gra).

– Përfshimë në platformën për konsultime me publikun qytetarët që nuk dëgjojnë dhe qytetarët e verbër duke u mundësuar atyre kontributin në ligje, politika dhe dokumente që hartohen prej Qeverisë përmes shërbimeve në gjuhën e shenjave dhe zërim;

– Proceduam në Kuvend propozimin për përfshirjen e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në Kushtetutën e Kosovës;

– Zyra e Kryeministrit ofroi gjithsej 4868 orë shërbime të interpretëve në gjuhën e shenjave për qytetaret që nuk dëgjojnë;

– Miratuam Strategjinë Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhunën ndaj Grave 2022-2026;

– Për shpërndarje të barabartë të burimeve dhe mundësi të barabarta, miratuam koncept dokumentin për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor;

– Mbështetëm me 400,000 euro 10 strehimore për viktimat e dhunës në familje;

– Miratuam Strategjinë për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe Ashkali 2022-2026;

– Themeluam Ekipin ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës;

– Lansuam Platformën Kombëtare për Raportimin e Rasteve të Diskriminimit ndaj Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian;

– Mbështetëm 123 projekte për biznese të vogla dhe start-up për komunitetet joshumicë

– Ndamë 300,000 € për bursa për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, 300,000 € për qendrat mësimore te fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë dhe 350,000€ për punë me fëmijë me talente dhe fëmijë me nevoja të veçanta;

– Ndamë 96 grante për organizata për projekte nga të cilat përfitojnë komunitetet jo shumicë.

Kontribo