Statuti

Neni 1

Lëvizja VETËVENDOSJE! është lëvizje politike që e synon faktorizimin e popullit në vendimmarrjen
politike nëpërmjet organizimit dhe mobilizimit të tij. Lëvizja VETËVENDOSJE! angazhohet për ndryshime
rrënjësore shoqërore dhe politike, duke u mbështetur në parimin e barazisë, të demokracisë, të lirisë politike
dhe të drejtësisë sociale të çdo qytetari. Lëvizja VETËVENDOSJE! synon një Kosovë sovrane, pra një
Kosovë, që ka kontroll në burimet natyrore të saj dhe që e gëzon të drejtën për të pasur një forcë ushtarake të
pavarur të veten, si dhe të drejtë për bashkimin me Shqipërinë. Lëvizja VETËVENDOSJE! ka si qëllim të saj
një Kosovë ku sovraniteti buron nga vullneti i popullit që e gëzon të drejtën për vetëvendosje të brendshme
dhe të jashtme, në mënyrë që populli të jetë i lirë dhe i papenguar në organizimin e jetës shoqërore, politike
dhe ekonomike, sipas nevojave dhe interesave të tij.

Neni 2

Emri i plotë i subjektit është Lëvizja VETËVENDOSJE!

Neni 3

Selia qendrore e Lëvizjes VETËVENDOSJE! është në Prishtinë.

Neni 4

Dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:
a. Manifesti i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. Programi politik i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. Statuti i Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

Neni 5

1. Organet vendimmarrëse dhe ekzekutive të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, nga baza drejt qendrës, janë
të strukturuara në tri nivele: në nivelin e parë, në nivelin e dytë dhe në nivelin e tretë organizativ.
Organet vendimmarrëse dhe ekzekutive të Lëvizjes VETËVENDOSJE! themelohen brenda hapësirave
administrative gjeografike dhe mbështeten edhe nga organet këshillëdhënëse të Lëvizjes
VETËVENDOSJE! dhe nga Komisioni Statutor, si organ interpretues i këtij Statuti.

2. Në nivelin e parë organizativ Lëvizja VETËVENDOSJE! është e strukturuar sipas organeve në vijim:
a. Këshilli i Pikës
b. Kryesia e Pikës

3. Në nivelin e dytë organizativ Lëvizja VETËVENDOSJE! është e strukturuar sipas organeve në vijim:
a. Këshilli i Qendrës,
b. Kryesia e Qendrës,
c. Sekretariati i Qendrës.

4. Në nivelin e tretë organizativ Lëvizja VETËVENDOSJE! është e strukturuar sipas organeve në vijim:
a. Këshilli i Përgjithshëm,
b. Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
c. Sekretariati i Përgjithshëm.
5. Në nivel organesh këshilluese Lëvizja VETËVENDOSJE! e ka këtë strukturim:

a. Komitetet
b. Nënkomitetet

6. Në nivel organesh interpretuese të këtij Statuti Lëvizja VETËVENDOSJE! e ka këtë strukturim:
a. Komisioni Statutor.

Neni 6

1. Lëvizja VETËVENDOSJE! është krijuar, organizuar dhe funksionon mbi bazën e parimeve të saj
kryesore, si më poshtë:
a. Demokraci e drejtpërdrejtë, sipas parimit një aktivist një votë.
b. Në organet vendimmarrëse të Lëvizjes VETËVENDOSJE! vendimet merren vetëm pas debatit dhe
këmbimit të lirë të mendimeve.
c. Vendimet në organet vendimmarrëse të Lëvizjes VETËVENDOSJE! merren me konsensus, ndërsa
në rast të mungesës së konsensusit merren me vullnetin e shumicës në bazë të procedurave të
votimit të strukturave përkatëse.
ç. Vendimi i miratuar nga vullneti i shumicës është i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë ata të
cilëve ky vendim u drejtohet.

d. Drejtuesit duhet të drejtojnë duke dhënë llogari para atyre që i drejtojnë dhe duke iu bindur
vendimeve që burojnë nga vullneti i shumicës.
dh. Të gjitha organet e strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! duhet të funksionojnë si një trup i
vetëm që merr vendime dhe i zbaton ato në mënyrë të koordinuar, vertikalisht, midis organeve të niveleve të ndryshme të organizimit, si dhe horizontalisht, midis organeve të të njëjtit nivel
organizativ.
e. Votimi për të gjitha pozicionet drejtuese dhe të deleguara, brenda Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
është i fshehtë.
ë. Liria e shprehjes e çdo aktivisti për çdo problem, që ka të bëjë me punën e Lëvizjes
VETËVENDOSJE!, e të zgjedhurve të saj, me dokumentet dhe me zbatimin e tyre, si dhe me
çështje të tjera me interes.
f. Pacenueshmëria e integritetit dhe e dinjitetit të çdo aktivisti.

Neni 7

Lëvizja VETËVENDOSJE! e ka synim dhe detyrim të saj, nëpërmjet këtij Statuti, përfshirjen e të gjithë
aktivistëve në vendimmarrjen për çështje, që ndikojnë në gjithë Lëvizjen VETËVENDOSJE!, nëpërmjet
votimit me demokraci të drejtpërdrejtë nëpër këshillat e pikave sipas nenit 28. Për vendimet, që nuk merren
me demokraci të drejtpërdrejtë, organi më i lartë vendimmarrës i Lëvizjes VETËVENDOSJE! është Këshilli i
Përgjithshëm.

Neni 8

1. Procesi i vendimmarrjes brenda organeve vendimmarrëse, këshilluese dhe interpretuese të Lëvizjes
VETËVENDOSJE!, në të tri nivelet organizative, ndodh nëpërmjet diskutimit dhe debatit paraprak,
dhe vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash (50% +1) në mbledhje që e përmbushin kuorumin
50% +1 të aktivistëve që përbëjnë organin përkatës. Përjashtim nga ky rregull bëjnë vetëm rastet e
specifikuara brenda këtij Statuti.
2. Vendimet brenda organeve ekzekutive të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, në të tri nivelet organizative,
merren nga drejtuesit e organeve përkatëse në nivel hierarkik vertikal.

Neni 9

1. Një aktivist nuk mund të mbajë më shumë se një pozicion drejtues brenda të njëjtit nivel organizativ,
dhe jo më shumë se dy pozicione drejtuese në total.
2. Anëtarët që kanë lidhje familjare të shkallës së parë, nuk mund të zgjidhen në pozicione drejtuese
brenda organit të nivelit të njëjtë.

 

Neni 10

1. Mandati për çdo pozicion drejtues dhe të deleguar të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, në të tri nivelet
organizative, është katër vjeçar.

2. Nëse një aktivist jep dorëheqjen ose largohet nga një pozicion drejtues ose i deleguar, zëvendësimi
kryhet duke i përsëritur zgjedhjet për atë pozicion.

3. Aktivistët që kandidojnë për Kryetar të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe për Sekretar Organizativ të
Lëvizjes VETËVENDOSJE!, duhet të jenë aktivistë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! më së paku 3 vjet.

Neni 11

1. Në përputhje me parimet dhe me dokumentet e saj themeltare, Lëvizja VETËVENDOSJE! mund të
ketë bashkëpunim politik me subjekte ose me organizata të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare
sindikaliste, studentore, politike, dhe me organizata të ndryshme joqeveritare nëpërmjet katër
mënyrave: (1) me marrëveshje bashkëpunimi (kontraktuale dhe jokontraktuale) për çështje të veçanta;
(2) nëpërmjet anëtarësimit në rrjete dhe në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare; (3) nëpërmjet
shkrirjes, ose (4) koalicioneve parazgjedhore dhe qeveritare.

2. Vendimi për nisjen e negociatave për secilën prej katër mënyrave të bashkëpunimit merret nga
Këshilli i Përgjithshëm ose nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! Në rast mospajtimi midis
këtyre dy organeve, vendimi i Këshillit të Përgjithshëm i mbivendoset vendimit të Kryesisë së
Lëvizjes VETËVENDOSJE!

3. Negociatat për marrëveshjet kontraktuale të bashkëpunimit për çështje të veçanta politike drejtohen
nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ndërsa marrëveshja e bashkëpunimit miratohet nga
Këshilli i Përgjithshëm. Në bazë të këtyre marrëveshjeve Lëvizja VETËVENDOSJE! mund të shtojë
anëtarë nga palët e treta brenda organeve vendimmarrëse, ekzekutive dhe këshilluese të saj.

4. Negociatat për marrëveshjet jokontraktuale të bashkëpunimit, për çështje të veçanta politike, drejtohen
nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, e cila edhe vendos për këto marrëveshje jokontraktuale.
Kur ky lloj bashkëpunimi e tejkalon periudhën tremujore, Këshilli i Përgjithshëm merr vendim për
vazhdimin dhe për llojin e bashkëpunimit.

5. Lëvizja VETËVENDOSJE! ka të drejtë të anëtarësohet në rrjete dhe në organizata kombëtare dhe
ndërkombëtare nëpërmjet marrëveshjeve që nuk i cenojnë parimet dhe dokumentet e saj themeltare.
Anëtarësimi në rrjete dhe në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare negociohet nga Kryesia e
Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe miratohet nga Këshilli i Përgjithshëm.

6. Lëvizja VETËVENDOSJE! ka të drejtë ta pranojë shkrirjen e palëve të treta brenda strukturave të saj.
Shkrirja me palë të treta negociohet nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe miratohet nga
Këshilli i Përgjithshëm.

7. Për marrëveshje bashkëpunimi (kontraktuale dhe jokontraktuale) me palë të treta, që kanë lidhje vetëm
me çështje lokale të nivelit të dytë organizativ, Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! mund t’i
delegojë kompetencat e saj në kryesinë e një Qendre. Për çdo rast bashkëpunimi me palë të treta,
Kryesia e një Qendre duhet ta marrë paraprakisht miratimin me shkrim të Kryesisë së Lëvizjes
VETËVENDOSJE!

8. Vendimi për marrëveshjet e bashkëpunimit për të gjitha llojet e koalicioneve në nivel qendror merret
në bazë të dispozitave të nenit 28 të këtij Statuti.

Neni 12

Përcaktimi i rregullave, i organizimit dhe i procedurave të zgjedhjeve të brendshme të përgjithshme, si dhe
votimi për çështjet, për të cilat vendoset me anë të demokracisë së drejtpërdrejtë, kryhet në bazë të
Rregullores së Zgjedhjeve të Brendshme.

Neni 13

Përcaktimi i rregullave dhe i procedurave të funksionimit të organeve të ndryshme të Lëvizjes
VETËVENDOSJE! kryhet në bazë të Rregullores së Punës të organit përkatës.

Neni 14

Përcaktimi i rregullave, i procedurave dhe i vendimmarrjes së deputetëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në
Kuvend kryhet në bazë të Rregullores së Grupit Parlamentar të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Neni 15

Në rastin e një vendimi për shuarjen dhe për shpërbërjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, paraprakisht shlyhen
të gjitha detyrimet kreditore të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, kurse mjetet që mbeten i transferohen familjeve
të dëshmorëve të kombit.

 

Neni 16

1. Kërkesa për të qenë aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE! bëhet individualisht në bazë të vullnetit të
lirë të çdokujt, që e shpreh me shkrim nëpërmjet formularit të anëtarësimit në kryesinë e një qendre të
Lëvizjes VETËVENDOSJE!, që e mbulon hapësirën gjeografike ku individi banon ose punon.

2. Kriteret bazë për anëtarësim janë si në vijim:

a. Të jetë në moshën 16-vjeçare e lart;
b. Të mos jetë anëtar i ndonjë subjekti tjetër politik në Kosovë. Nëse një individ është anëtar i një
subjekti tjetër politik jashtë Kosove, atëherë miratimi i kërkesës për anëtarësim mund të kryhet
vetëm pasi individi ta ketë paraqitur me shkrim arsyetimin për këtë kërkesë. Arsyetimi me shkrim,
në mungesë të një qendre në hapësirën gjeografike ku banon individi, paraqitet pranë Sekretariatit
të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. T’i ketë lexuar nenet e këtij Statuti, që kanë lidhje me procedurën e anëtarësimit në Lëvizjen
VETËVENDOSJE!, me të drejtat dhe me detyrimet e aktivistëve;
ç. T’i pranojë me vullnet të lirë parimet dhe dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
si dhe të zotohet të kontribuojë në zbatimin e tyre;
d. Ta paguajë kuotën e anëtarësimit.

Neni 17

1. Aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të jetë individi që ka marrë pjesë në akte komprometuese, që i cenojnë parimet dhe dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! Si akte komprometuese njihen veprat në vijim:

a. Bashkëpunimi me shërbime inteligjente/informative të huaja, si dhe me forca ushtarake,
paramilitare dhe policore të huaja, që kanë ushtruar ose që vazhdojnë të ushtrojnë dhunë fizike dhe
psikologjike ndaj qytetarëve;
b. Përfshirja në keqpërdorim fondesh publike dhe në akte korrupsioni institucional;
c. Pjesëmarrja në aktivitete dhe mbrojtja e ideologjive fashiste, naziste dhe të tjera që ngjallin ndjenja
raciste.

Neni 18

1. Kryesia e Qendrës e vlerëson kërkesën për anëtarësim duke e vërtetuar përmbushjen e kritereve sipas
neneve 16 dhe 17, dhe merr vendim me shumicë të thjeshtë votash në një mbledhje që përmbush
kuorumin, për anëtarësimin e një individi në një Pikë.

2. Ankesa e mundshme e një individi ndaj vendimit të Kryesisë së Qendrës i drejtohet me shkrim
Komisionit Statutor nëpërmjet formularit të letërankesës.

Neni 19

1. Individët që dëshirojnë të anëtarësohen në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, por që banojnë në një territor, që nuk mbulohet nga një qendër e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, e paraqesin kërkesën e tyre pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

2. Sekretariati i Përgjithshëm e verifikon përmbushjen e kritereve të anëtarësimit dhe merr vendim lidhur me këtë kërkesë.

3. Individi qëndron i anëtarësuar pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE! deri në momentin e formimit të një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në territorin ku banon.

4. Ankesa e mundshme e një individi ndaj vendimit të Sekretariatit të Përgjithshëm i drejtohet me shkrim Komisionit Statutor nëpërmjet formularit të letërankesës.

Neni 20

1. Statusi i mbështetësve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, sipas angazhimit në mbledhje, në aksione politike dhe në aktivitete të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ndahet në dy kategori:

a. Aktivistë – pjesëtarët e kësaj kategorie marrin pjesë rregullisht në mbledhjet, në aksionet politike dhe në aktivitetet e tjera të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe kanë të drejtë vote brenda Lëvizjes VETËVENDOSJE!
b. Anëtarë – pjesëtarët e kësaj kategorie e mbështesin Lëvizjen VETËVENDOSJE!, por nuk marrin pjesë rregullisht në mbledhjet, në aksionet politike dhe në aktivitetet e tjera të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe nuk e kanë të drejtën e votës për çështjet e brendshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Neni 21

1. Klasifikimi i statusit të secilit individ në aktivist ose në anëtar përcaktohet, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara në këtë Statut, nga organi i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ku individi bën pjesë.

2. Vendimi për ndryshimin e statusit nga anëtar në aktivist merret me shumicë të thjeshtë votash dhe ndodh brenda një pike ose një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, jo më vonë së tre muaj para datës së fillimit të zgjedhjeve të brendshme në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, dhe në ato raste kur anëtari i përmbush të gjitha detyrimet e mëposhtme:

a. Anëtari merr pjesë në të paktën tri mbledhje radhas të Këshillit të Pikës;
b. Anëtari i përmbush kriteret dhe detyrimet e aktivistit të shprehura në nenin 24 të këtij Statuti;
c. Anëtari angazhohet t’i ndërmarrë hapat e nevojshëm për të marrë pjesë rregullisht në mbledhjet,
në aksionet dhe në aktivitetet e ardhshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Organi ku ai është anëtarësuar e miraton kërkesën.

3. Vendimi për ndryshimin e statusit të një aktivisti të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, nga aktivist në anëtar, merret me shumicë të thjeshtë votash brenda një Pike ose një Qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ku paraqitet njëra prej situatave në vijim:
a. Aktivisti e shpreh dëshirën për të qenë thjesht anëtar;
b. Aktivisti i ka shkelur detyrimet, që i takojnë sipas këtij Statuti;
c. Aktivisti nuk ka marrë pjesë në tri mbledhje radhazi të Këshillit të Pikës në mënyrë të pajustifikuar;
ç. Aktivisti ka munguar në mënyrë të përsëritur dhe të pajustifikuar nga aktivitetet dhe nga aksionet e strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ku është anëtarësuar.

4. Mungesat e justifikuara përfshijnë:
a. Sëmundjen ose fatkeqësinë e anëtarit të familjes ose të një të afërmi të familjes;
b. Largimin nga territori, që e mbulon organi i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ku individi është
anëtarësuar, për shërbime të ndryshme pune ose për pushime;
c. Angazhimin në detyra të tjera të caktuara nga strukturat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! Këto struktura përfshijnë, por nuk janë të kufizuara në Kryesinë e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Sekretariatin e Qendrës dhe Sekretariatin e Përgjithshëm, Komitetet dhe përfaqësimin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në institucione publike;
ç. Forcat madhore.

Neni 22

1. Çdo aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE! e gëzon të drejtën:

a. Të marrë pjesë dhe të kontribuojë në hartimin dhe në zbatimin e qëndrimeve dhe të politikave të
Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe të dokumenteve të saj bazë;
b. Të votojë për t’i zgjedhur pozicionet për organet vendimmarrëse të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
në të gjitha nivelet e saj, sipas këtij Statuti;
c. Të votojë për çështjet lokale dhe qendrore, në të cilat angazhohet Lëvizja VETËVENDOSJE!;
ç. Të kandidojë, të propozohet dhe të zgjidhet në të gjitha pozicionet drejtuese dhe të deleguara të strukturave të ndryshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
d. Të informohet për aktivitetin e strukturave të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe ta shprehë qëndrimin për to;
dh. Të jetë i barabartë me të gjithë aktivistët e tjerë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, pavarësisht nga funksionet që i kryen në Lëvizjen VETËVENDOSJE! ose në ndonjë subjekt tjetër jopolitik, pavarësisht gjendjes ekonomike, të arsimimit, si dhe të përkatësisë gjinore, etnike dhe fetare;
e. Të ankohet për vendime të ndryshme të organeve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! pranë Komisionit Disiplinor përkatës, sipas neneve të parashikuara në këtë Statut;
ë. Të largohet nga Lëvizja VETËVENDOSJE!, duke e bërë një arsyetim me shkrim drejtuar organit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ku bën pjesë.

Neni 23

Çdo anëtar i Lëvizjes VETËVENDOSJE! i gëzon të njëjtat të drejta si të gjithë aktivistët, përveç pikave “b”,
“c” dhe “ç” të nenit pararendës.

Neni 24

1. Çdo aktivist dhe anëtar i Lëvizjes VETËVENDOSJE! e ka për detyrë:

a. Të marrë pjesë – në rastin e aktivistit, individi duhet të marrë pjesë rregullisht në mbledhjet, në aksionet dhe në aktivitetet e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. Ta paguajë rregullisht kuotën e anëtarësisë, sipas vendimeve të Këshillit të Përgjithshëm;
c. T’i respektojë parimet dhe dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe të kontribuojë në forcimin e saj;
ç. T’i pranojë vendimet e shumicës dhe ta respektojë mendimin ndryshe;
d. Të punojë për rritjen e ndikimit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
dh. Të përpiqet ta rrisë numrin e aktivistëve dhe të anëtarëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
e. Të mos përfshihet në aktivitete ose të mos ketë sjellje, që janë komprometuese për Lëvizjen VETËVENDOSJE!, që e cenojnë imazhin e saj;
ë. Të jetë qytetar aktiv në zgjidhjen e problemeve të territorit ku banon dhe më gjerë.

Neni 25

E drejta e votës për çdo aktivist është e lirë, por ajo nuk mund të delegohet tek aktivistët e tjerë. Në mënyrë që
vota të jetë e rregullt, aktivisti fizikisht duhet të jetë i pranishëm gjatë votimit në organin ku bën pjesë.

Neni 26

Pozicionet drejtuese dhe të deleguara të organeve vendimmarrëse të Lëvizjes VETËVENDOSJE! mund të
mbahen vetëm nga aktivistët që e kanë mbushur moshën 18-vjeçare.

Neni 27

1. Një aktivist ose një anëtar i Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të jetë njëkohësisht i anëtarësuar në më shumë se një Pikë. Në ato raste kur aktivisti/anëtari është i anëtarësuar drejtpërdrejt në një Qendër, nuk mund të jetë i anëtarësuar në Qendra të tjera.

2. Në rast se një aktivist është i anëtarësuar drejtpërdrejtë në Qendër, Kryesia e Qendrës me shumicë të thjeshtë votash vendos se cilës Pikë do t’i përkasë aktivisti.

Neni 28

1. Çështjet për të cilat të gjithë aktivistët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! votojnë nëpërmjet demokracisë së drejtpërdrejtë, me parimin një aktivist një votë, janë si më poshtë:

a. Zgjedhja e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. Zgjedhja e Kryetarit të Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! nga aktivistët e një Qendre;                                                                                                                                           c. Koalicionet parazgjedhore të nivelit qendror me subjekte të tjera politike, përveç në rastin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ku një vendim i tillë merret nga Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Koalicionet qeveritare të nivelit qendror;
d. Programi politik i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
dh. Ndryshimet statutore të nenit 28 dhe të çdo dispozite tjetër të këtij Statuti që e cënon ose e kufizon këtë nen;
e. Të gjitha çështjet, për të cilat Këshilli i Përgjithshëm merr vendim se duhet të votohen nëpërmjet demokracisë së drejtpërdrejtë;
ë. Të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut lidhur me vendimmarrjen në nivelin e dytë organizativ, por për të cilat nënshkruhet një peticion nga 1/5 e të gjithë aktivistëve të një Qendre;
f. Të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut lidhur me vendimmarrjen në nivelin e tretë organizativ, por për të cilat nënshkruhet një peticion nga 1/5 e të gjithë aktivistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

 

Neni 29

Njësia bazë e organizimit të Lëvizjes VETËVENDOSJE! është Pika. Pika i bashkon aktivistët e një territori të caktuar gjeografik brenda Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe organizohet në nivel lagje të qytetit ose në nivel fshati me vendimin e Këshillit të Qendrës përkatëse të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Neni 30

1. Pika e Lëvizjes VETËVENDOSJE! formohet nga të paktën 7 aktivistë dhe nga jo më shumë se 100 aktivistë.

2. Në rastet kur një pikë që mbulon një territor gjeografik, i ka mbi 100 aktivistë, formohet një pikë e re, e ndarë në baza gjeografike.

Neni 31

Përveç kufizimeve në numrin e aktivistëve, Pika nuk ka asnjë kufizim sasior për numrin e anëtarëve të saj që nuk janë aktivistë.

Neni 32

1. Pika e ka si strukturë të saj Këshillin e Pikës, aktivistët e të cilit i zgjedhin me shumicë të thjeshtë votash pozicionet drejtuese dhe delegatët e Pikës për në Këshillin e Qendrës.

2. Pozicione drejtuese të Këshillit të Pikës janë:
a. Kryetari i Pikës,
b. Nënkryetari i Pikës,
c. Sekretari i Pikës,
ç. Sekretari për financa dhe
d. Drejtuesja e sekretariatit të gruas aktiviste.
3. Kryesia e Pikës përbëhet nga 5 deri në 7 anëtarë që i zbatojnë politikat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe marrin vendime afatshkurta, në rastin kur këto vendime nuk i kundërvihen vendimeve të Këshillit të Pikës.

4. Kryesia e Pikës përbëhet prej pesë anëtarëve të përhershëm, si kryetari, nënkryetari, sekretari, sekretari për financa dhe drejtuesja e sekretariatit të gruas aktiviste. Dy anëtarë të tjerë mund të zgjedhen pa portofol.

5. Kryesia e Pikës mblidhet së paku 2 herë në muaj. Në mbledhje shqyrton situatën aktuale politike dhe ekonomike brenda territorit të Pikës, inicion dhe ndërmerr veprime në konsultim me Kryesinë e Qendrës dhe në bashkëpunim me anëtarët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe me qytetarët.

Neni 33

1. Çdo aktivist, që e mban një prej pozicioneve drejtuese ose të deleguara, mund t’i ndërpritet mandati në mënyrë të parakohshme, nëse:
a. Jep dorëheqje nga pozicioni që e mban;
b. I shkel dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. Është i paaftë ta përmbushë detyrën për arsye shëndetësore.

Neni 34

1. Aktivistët e Këshillit të Pikës kanë të drejtë ta thërrasin në interpelancë, si dhe ta zëvendësojnë secilin prej delegatëve ose prej personave që e mbajnë një pozicion drejtues në strukturat e Pikës, para përfundimit të mandatit trevjeçar.
a. Interpelanca thirret me kërkesën e nënshkruar nga 1/5 e aktivistëve të Këshillit të Pikës.
b. Gjatë një interpelance palët kanë të drejtë t’i parashtrojnë opinionet dhe faktet e tyre si dhe të kërkojnë zgjedhje të parakohshme për një organ të caktuar vendimmarrës.
c. Vendimi për zgjedhje të parakohshme për pozicionet drejtuese dhe për delegatët e një Pike merret me shumicë të thjeshtë votash në Këshillin e Pikës në mbledhjet që e përmbushin kuorumin.
ç. Pas marrjes së vendimit për zgjedhje të parakohshme, zgjedhjet e parakohshme mbahen jo më herët se shtatë ditë dhe jo më larg se mbledhja e parë e radhës e organit vendimmarrës.

Neni 35

1. Në nivelin e parë organizativ Këshilli i Pikës i grumbullon të gjithë aktivistët dhe anëtarët e një pike të Lëvizjes VETËVENDOSJE! që e mbulon një territor gjeografik.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit të Pikës janë si në vijim:                                       a. Ta nxisë dhe ta kultivojë frymën e veprimit brenda territorit ku i zhvillon aktivitetet;
b. T’i identifikojë problemet kryesore të territorit që e mbulon;
c. Të votojë për zgjidhjen sa më të shpejtë dhe më efikase të këtyre problemeve, në përputhje me parimet dhe me dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. T’i hartojë politikat dhe strategjitë e zhvillimit të Pikës për territorin që e mbulon;
d. T’i koordinojë aktivitetet me pikat e tjera nëpërmjet të deleguarve në nivelin e Këshillit të Qendrës të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, si dhe aktivitetet e tjera që mund të kryhen në bashkëpunim me pika të tjera të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
dh. T’i ndjekë dhe t’i zbatojë udhëzimet dhe vendimet politike të Këshillit të Qendrës për çështjet e territorit që e mbulon Qendra përkatëse, si dhe t’i ndjekë udhëzimet dhe vendimet e Këshillit të Përgjithshëm për çështjet jashtë territorit që e mbulon Qendra ku Pika bën pjesë;
e. T’i ndjekë udhëzimet e Sekretariatit të Qendrës për ekzekutimin e vendimeve politike;
ë. Ta bëjë ndarjen midis statusit të aktivistit dhe anëtarit të Pikës, duke i respektuar nenet e këtij Statuti;
f. Të krijojë komisione dhe grupe pune për zbatimin e vendimeve të veçanta që nuk janë parashikuar në Statut;
g. Të votojë për t’i caktuar delegatët dhe drejtuesit e tij, si dhe të strukturave të tjera të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
gj. Të rekrutojë aktivistë dhe anëtarë të rinj dhe ta sigurojë mbrojtjen e të drejtave të tyre;
h. Sipas këtij Statuti i propozon masa disiplinore Komisionit Disiplinor të Qendrës ndaj aktivistëve/anëtarëve, që nuk i respektojnë vendimet dhe dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
i. Ta grumbullojë kuotën e anëtarësisë dhe ta përdorë atë për t’i mbuluar shpenzimet përkatëse administrative dhe logjistike, si dhe të kontribuojë në buxhetin e Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!, ku bën pjesë duke e alokuar 20% të shumës së kësaj kuote për çdo vit;
j. Të shërbejë si organ ndërlidhës midis individëve dhe pushtetit vendor ose midis individëve dhe autoriteteve të tjera të territorit, që Pika i mbulon, për t’i zgjidhur problemet e individëve dhe për t’i ndihmuar ata në realizimin e aspiratave të tyre në përputhje me parimet dhe me dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!; k. Të organizojë aksione politike dhe aktivitete sociale dhe edukative në bashkëpunim me bashkësinë e individëve të territorit që e mbulon, me shoqërinë civile dhe me strukturat e tjera të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
l. Të angazhohet në formimin politik të aktivistëve dhe anëtarëve të Pikës.

Neni 36

1. Në mbledhjet e Këshillit të Pikës të Lëvizjes VETËVENDOSJE! marrin pjesë me të drejtën e fjalës aktivistët dhe anëtarët e Pikës.

2. Mbledhjet e zakonshme të Këshillit të Pikës mbahen së paku njëherë në tre muaj.

3. Mbledhjet e jashtëzakonshme të Këshillit të Pikës thirren nga Kryetari i Këshillit të Pikës ose nga një kërkesë me shkrim e nënshkruar nga 1/5 e aktivistëve të një pike dhe që i dërgohet Kryetarit të Këshillit të Pikës. Mbledhjet e jashtëzakonshme mund të thirren edhe nga Qendra.

4. Çdo votim i Këshillit të Pikës, që nuk ka lidhje me zgjedhjet e brendshme, është i hapur, përveç atyre rasteve kur 1/5 e aktivistëve të Këshillit të Pikës e paraqesin kërkesën për të mbajtur votim të fshehtë.

5. Çdo vendim i Këshillit të Pikës, sipas Rregullores së Punës, duhet të dokumentohet me dy kopje procesverbali: një kopje e procesverbalit mbetet te Sekretari i Pikës dhe një kopje i dorëzohet Sekretariatit të Qendrës.

6. Çdo vendim për aksione politike ose për paraqitje mediatike, duhet të këshillohet dhe të koordinohet paraprakisht me Sekretariatin e Qendrës.

Neni 37

Kryesia e Pikës është organi më i lartë vendimmarrës i Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivelin e parë organizativ midis dy mbledhjeve të Këshillit të Pikës. Kryesia e Pikës i raporton dhe i përgjigjet Këshillit të Pikës.

Neni 38

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryesisë së Pikës përfshijnë:
a. Zbatimin e vendimeve të Këshillit të Pikës dhe organeve të tjera sipas hierarkisë organizative të përcaktuar me këtë Statut;                                                                                  b. Marrja e vendimeve për të ngritur çështje të ndryshme në institucionet publike të territorit që mbulon Pika, përkatësisht çështjeve lokale përmes përfaqësuesve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në institucione publike;
c. Parashtrimi i propozimeve pranë organeve të përkatëse të Qendrës në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive të Pikës;
ç. Ngritja e çfarëdo çështje që përfshinë situatën aktuale politike dhe ekonomike brenda territorit të Pikës;
d. Inicion veprime, përfshihet dhe organizon aktivitete të ndryshme komunitare dhe ndërmerr veprime politike në konsultim me organet kompetente të Qendrës; dhe
dh. Propozon aktivitet të ndryshme edhe nëse aktiviteti i propozuar nuk kufizohet në territorin e Pikës dhe nën miratimin dhe mbikëqyrjen e Qendrës përkatëse bashkëpunon për realizimin e aktiviteteve të tilla edhe me Pikat e tjera që mund të jenë të angazhuara.

2. Kryesia e Pikës, për çështjet që janë në kompetencë të saj, vendosë në një mbledhje e cila përmbushm kuorumin me praninë e së paku katër (4) anëtarëve, atëherë kur Kryesia e Pikës përbëhet nga pesë (5) anëtarë në total; dhe respektivisht pesë (5) anëtarë, atëherë kur kryesia e pikës përbëhet nga 6 (gjashtë) ose shtatë (7) anëtarë.

3. Kryesia e Pikës merr vendime me shumicë të thjeshtë votash në mbledhje që përmbushin kuorumin sipas paragrafit 2 të këtij neni

Neni 39

1. Kryetari i Pikës zgjidhet në mesin e aktivistëve të Këshillit të Pikës nga vetë aktivistët e këtij organi.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e kryetarit të Pikës janë si në vijim:
a. E thërret dhe e drejton Këshillin e Pikës në mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme;
b. I drejton mbledhjet e Këshillit të Pikës dhe e vendos rendin e ditës së mbledhjes, duke i marrë parasysh propozimet e aktivistëve të Këshillit, sipas udhëzimeve dhe vendimeve të Këshillit të Qendrës ose të Sekretarit Organizativ të Qendrës;
c. E drejton punën e përditshme të Pikës, sipas orientimeve të Këshillit të Pikës dhe të Sekretariatit të Qendrës;
ç. E përfaqëson Pikën me palë të treta, në mungesë të një vendimi tjetër nga Këshilli i Pikës, për këtë çështje;
d. Merr pjesë në mbledhjet e Këshillit të Qendrës si anëtar i këtij Këshilli.

Neni 40

1. Nënkryetari i Pikës zgjidhet në mesin e aktivistëve të Këshillit të Pikës nga vetë aktivistët e këtij organi.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Nënkryetarit të Pikës janë si në vijim:
a. E ndihmon Kryetarin e Këshillit të Pikës në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive të kryetarit;
b. Kur Kryetari i Këshillit të Pikës mungon përkohësisht e zëvendëson në të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë;
c. Në rastet kur Kryetari shkarkohet nga detyra ose nuk mund ta kryejë më detyrën, Nënkryetari i Këshillit të Pikës e drejton Pikën deri në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme;
ç. Nënkryetari i Pikës nuk mund ta zëvendësojë Kryetarin në organet vendimmarrëse të niveleve më të larta organizative.

Neni 41

1. Çdo Këshill i një pike zgjedh prej aktivistëve të tij persona të deleguar për në Këshillin e Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!

2. Përveç kryetarit të Pikës, Pika propozon delegatët nga aktivistët e Këshillit të Pikës, të cilët zgjidhen me shumicë të thjeshtë votash në mbledhje të Këshillit të Pikës që e përmbushin kuorumin, për të përfaqesuar Pikën në mbledhjet e Këshillit të Qendrës.

3. Numri i delegatëve për secilën Pikë caktohet në raport me rritjen e numrit të aktivisteve brenda secilës Pikë, që përllogaritet si në vijim:
a. 2 delegatë = 7 deri në 15 aktivistë,
b. 3 delegatë = 16 deri në 30 aktivistë,
c. 4 delegatë = 31 deri në 60 aktivistë,
ç. 5 delegatë = më shumë se 61 aktivistë.

4. Delegatët e Këshillit të Pikës i paraqesin vendimet e Këshillit të Pikës në Këshillin e Qendrës nëpërmjet diskutimeve dhe votimit në mbledhjet e Këshillit të Qendrës.

5. Delegatët e Këshillit të Pikës raportojnë në Këshillin e Pikës për diskutimet dhe për vendimet e Këshillit të Qendrës.

6. Nëse numri i aktivistëve të një Pike ulet deri në atë masë sa Pika e humbet qoftë edhe një delegat, atëherë të gjithë delegatëve të asaj pike u ndërpritet mandati dhe Pika mban zgjedhje të reja për delegatë.

Neni 42

Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! e përbën nivelin e dytë organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE! Ajo është strukturë, që i bashkon pikat e një hapësire të caktuar gjeografike. Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! organizohet në nivelin e një komune dhe themelohet me vendimin e Këshillit të Përgjithshëm. Në raste të veçanta Qendra mund ta mbulojë edhe hapësirën territoriale të një shteti, në të cilin ka aktivistë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! ose ku janë themeluar pika.

Neni 43
 1. Një Qendër e Lëvizjes VETËVENDOSJE! mund të themelohet me së paku tri pika. Përjashtimet nga ky kriter mund të bëhen vetëm në raste të veçanta me miratimin e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, për një Qendër që konsiderohet e rëndësishme për Lëvizjen VETËVENDOSJE!, por që nuk arrin ta plotësojë kriterin bazë.
 2. Nëse një Qendër numrin e anëtarëve të Këshillit e ka më të vogël se 15, Këshilli i Qendrës shndërrohet me automatizëm në Kryesi të Qendrës.
Neni 44
 1.  Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! është e përbërë nga këto organe:
  a. Këshilli i Qendrës,
  b. Kryesia e Qendrës,
  c. Sekretariati i Qendrës,
  ç. Nënkomitetet e Qendrës,
  d. Komisioni Disiplinor.
Neni 45
 1.  Çdo aktivisti, që mban një prej pozicioneve drejtuese ose të deleguara, mund t’i ndërpritet mandati në mënyrë të parakohshme nga anëtarët e Këshillit të Qendrës nëse:
  a. Jep dorëheqje nga pozicioni që mban;
  b. Nuk i përmbush detyrat;
  c. I shkel dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
Neni 46
 1. Anëtarët e Këshillit të Qendrës e kanë të drejtën ta thërrasin në interpelancë, si dhe ta zëvendësojnë secilin prej delegatëve ose prej personave që e mbajnë një pozicion drejtues në strukturat e Qendrës para përfundimit të mandatit trevjeçar.
 2. Interpelanca thirret me kërkesën e nënshkruar nga 1/5 e anetarëve të Këshillit të Qendrës.
 3. Gjatë një interpelance palët kanë të drejtë t’i parashtrojnë opinionet dhe faktet e tyre, si dhe të kërkojnë zgjedhje të parakohshme për një organ të caktuar vendimmarrës.
 4. Vendimi për zgjedhje të parakohshme për pozicionet drejtuese dhe për delegatët e një qendre merret me shumicë të thjeshtë votash në Këshillin e Qendrës në mbledhjet që e përmbushin kuorumin.
 5. Pas marrjes së vendimit për zgjedhje të parakohshme, zgjedhjet e parakohshme mbahen jo më herët se shtatë ditë dhe jo më larg se mbledhja e parë e radhës e organit vendimmarrës.
Neni 47
 1. Këshilli i Qendrës është organi më i lartë vendimmarrës i Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivelin e dytë organizativ. Këshilli i Qendrës i ka detyrat dhe përgjegjësitë në vijim:
  a. Ta nxisë dhe ta kultivojë frymën e veprimit brenda territorit ku zhvillon aktivitetet;
  b. T’i hartojë politikat dhe strategjitë e zhvillimit të territorit;
  c. Ta miratojë një herë në gjashtë muaj numrin e aktivistëve për secilën pikë;
  ç. T’i ndjekë dhe t’i zbatojë udhëzimet dhe vendimet e Këshillit të Përgjithshëm për çështje të përbashkëta të Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  d. Të votojë për t’i caktuar personat në pozicionet e të deleguarve dhe të drejtuesve të tij, si dhe të strukturave të tjera të Qendrës;
  dh. Të raportojë për aktivitetet në Sekretariatin e Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
  e. Ta miratojë dhe ta mbikëqyrë buxhetin vjetor të Qendrës;
  ë. T’i miratojë themelimin dhe shuarjen e një pike brenda territorit që e mbulon;
  f. Ta miratojë numrin e delegatëve nga secila pikë, në bazë të propozimeve të Sekretarit Organizativ të Qendrës;
  g. Ta zgjedhë Komisionin Disiplinor të Qendrës;
  gj. Të krijojë komisione dhe grupe pune për zbatimin e vendimeve të veçanta, që nuk janë parashikuar në këtë Statut;
  h. Të shërbejë si mjet ndërlidhës midis individëve dhe pushtetit vendor ose midis individëve dhe autoriteteve të tjera të territorit, që Qendra e mbulon, për t’i zgjidhur problemet e individëve dhe për t’i ndihmuar ata në realizimin e aspiratave të tyre në përputhje me parimet dhe me dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  i. T’i përzgjedhë kandidatët për zgjedhjet lokale dhe parlamentare, sipas dispozitave të Kapitullit VIII të këtij Statuti, për përfaqësimin në institucione;
  j. Ta nxisë organizimin e aksioneve politike, si dhe të aktiviteteve sociale dhe edukative në bashkëpunim me bashkësinë e individëve të territorit që e mbulon, me shoqërinë civile dhe me strukturat e tjera të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
Neni 48
 1. Numri i anëtarëve të Këshillit të Qendrës është i kufizuar në bazë të numrit të:
  a. Kryetarëve të Pikave,
  b. Delegatëve të Pikave,
  c. Këshilltarëve Komunalë që e përfaqësojnë Lëvizjen VETËVENDOSJE! në pushtetin lokal,
  ç. Deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! varësisht nga Komuna të cilës i përkasin.
Neni 49
 1. Mbledhjet e zakonshme të Këshillit të Qendrës mbahen të paktën një herë në tre muaj, në ditët e caktuara nga Këshilli i Qendrës.
 2. Mbledhjet e jashtëzakonshme të Këshillit të Qendrës thirren nga një prej mënyrave në vijim:
  a. Me kërkesë të Kryesuesit të Këshillit të Qendrës;
  b. Me kërkesë të Kryesisë së Qendrës;
  c. Me një kërkesë me shkrim, të nënshkruar nga 1/5 e anëtarëve të Këshillit të Qendrës;
  ç. Me kërkesën e Këshillit të Përgjithshëm;
  d. Me kërkesën e Sekretarit Organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
Neni 50
 1.  Çdo votim i Këshillit të Qendrës, që nuk ka lidhje me zgjedhjet e brendshme, është i hapur, përveç atyre rasteve kur 1/5 e anëtarëve të Këshillit e paraqesin kërkesën për të mbajtur votim të fshehtë.
 2. Çdo vendim i Këshillit të Qendrës, sipas Rregullores së Punës, duhet të dokumentohet në dy kopje procesverbali: një kopje e procesverbalit mbetet te Sekretariati i Qendrës dhe një kopje i dorëzohet Sekretariatit të Përgjithshëm.
 3. Çdo vendim për aksione politike ose për paraqitje mediatike, duhet të këshillohet dhe të koordinohet paraprakisht me Sekretariatin e Përgjithshëm
Neni 51
 1. Pozicionet drejtuese të strukturave të Qendrës dhe delegatët e tyre në Këshillin e Përgjithshëm zgjidhen me shumicë të thjeshtë votash të të gjithë anëtarëve të Këshillit të Qendrës.
 2. Pozicionet drejtuese të Qendrës janë:
  a. Kryetari i Qendrës,
  b. Nënkryetarët e Qendrës,
  c. Sekretari Organizativ i Qendrës,
  ç. Koordinatori i Nënkomiteteve
  d. Kryesuesi i Këshillit të Qendrës,
  dh. Anëtarët e Kryesisë, që propozohen dhe zgjidhen nga Këshilli i Qendrës.
Neni 52
 1. Kryesuesi i Këshillit të Qendrës zgjidhet në mesin e anëtarëve të Këshillit të Qendrës nga vet anëtarët e këtij organi.
 2. Detyrat e Kryesuesit të Këshillit të Qendrës janë si në vijim:
  a. I thërret dhe i drejton mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Këshillit të Qendrës;
  b. E vendos rendin e ditës sipas Rregullores së Punës të Këshillit të Qendrës;
  c. E propozon krijimin e komisioneve dhe të grupeve të punës për zbatimin e vendimeve të veçanta, që nuk janë parashikuar në Statut;
  ç. Merr pjesë me të drejta të plota në mbledhjet e Kryesisë së Qendrës.
Neni 53
 1. Zv.Kryesuesi i Këshillit të Qendrës zgjidhet në mesin e anëtarëve të Këshillit të Qendrës nga vetë a anëtarët e këtij organi.
 2. Detyrat e zv.Kryesuesit të Këshillit të Qendrës janë si në vijim:
  a. E ndihmon Kryesuesin e Këshillit të Qendrës në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive të këtij të fundit;
  b. Në mungesë të Kryesuesit të Këshillit e zëvendëson atë duke i ushtruar të gjitha kompetencat e Kryesuesit të Këshillit, me përjashtim të pjesëmarrjes në Kryesinë e Qendrës;                                                                                                            c. Në rastet kur Kryesuesi i Këshillit të Qendrës jep dorëheqje, shkarkohet nga detyra ose nuk mund ta kryejë më detyrën e tij, zv.Kryesuesi i Këshillit të Qendrës i ushtron të gjitha kompetencat e Kryesuesit të Këshillit të Qendrës deri në zgjedhjet e ardhshme.
Neni 54
 1. Delegatët e Qendrës zgjidhen në mesin e anëtarëve të Këshillit të Qendrës nga vetë anëtarët e këtij organi.
 2. Kryetari i Qendrës është me automatizëm anëtar i Këshillit të Përgjithshëm.
 3. Numri i delegatëve shtesë për secilën Qendër caktohet në raport me rritjen e numrit të aktivistëve brenda secilës Qendër të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe përllogaritet si në vijim:
  a. 2 delegatë = 21 deri në 150 aktivistë,
  b. 3 delegatë = 151 deri në 300 aktivistë,
  c. 4 delegatë = 301 deri në 600 aktivistë,
  ç. 5 delegatë = 601 deri në 900 aktivistë,
  d. 6 delegatë = 901 deri në 1,200 aktivistë,
  e. Mbi 1,200 aktivistë numri shtesë i delegatëve rritet për një delegatë në çdo 150 aktivistë.
 4. Në rastin kur një Qendër është në ristrukturim, lista përfundimtare e delegatëve të asaj Qendre për në Këshill të Përgjithshëm miratohet nga Grupi Punues për ristrukturimin e Qendres.
 5. Delegatët e Qendrës raportojnë në Këshillin e Qendrës për diskutimet dhe për vendimet e Këshillit të Përgjithshëm.
 6. Nëse numri i aktivistëve të një qendre ulet deri në atë masë sa Qendra e humb qoftë edhe një delegat, atëherë të gjithë delegatëve të asaj qendre u ndërpritet mandati dhe Qendra mban zgjedhje të reja për delegatë.
Neni 55

Kryesia e Qendrës është organi më i lartë vendimmarrës i Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivelin e dytë organizativ midis dy mbledhjeve të Këshillit të Qendrës. Kryesia e Qendrës i raporton dhe i përgjigjet Këshillit të Qendrës.

Neni 56
 1. Kryesia e Qendrës e Lëvizjes VETËVENDOSJE! përbëhet nga 9 deri në 15 anëtarë që i zbatojnë politikat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe marrin vendime afatshkurtra, në rastin kur këto vendime nuk i kundërvihen vendimeve të Këshillit të Qendrës.
 2. Kuorumi i mbledhjeve të Kryesisë së Qendrës përmbushet me pjesëmarrjen e 2/3 të anëtarëve të Kryesisë së Qendrës.
 3. Mbledhjet e jashtëzakonshme të Kryesisë së Qendrës thirren me:
  a. Kërkesën e Kryetarit të Qendrës,
  b. Kërkesën e 1/3 e anëtarëve të Kryesisë.
 4. Në rast se për një vendim të Kryesisë së Qendrës kemi vota të barabarta, atëherë vendos vota e Kryetarit të Qendrës.
 5. Kryesia e Qendrës përbëhet nga:
  a. Kryetari i Qendrës;
  b. Dy Nënkryetarët e Qendrës;
  c. Sekretari Organizativ;
  ç. Kryetari i Komunës, i zgjedhur nga radhët e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  d. Kryesuesi i Këshillit të Qendrës;
  dh. Koordinatori i Nënkomiteteve
  e. Anëtarët e Kryesisë që propozohen dhe zgjidhen nga Këshilli i Qendrës.
 6. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryesisë së Qendrës përfshijnë:
  a. Zbatimin e vendimeve të Këshillit të Qendrës;
  b. Pezullimin, në raste të veçanta, e punës së një pike që ka vepruar në kundërshtim me dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, deri në një vendim të Këshillit të Qendrës;
  c. Jep mirënjohjen për kontributin e dhënë ndaj Lëvizjes VETËVENDOSJE! për individë dhe organizata të ndryshme në territorin që e mbulon Qendra;
  ç. Miratimin e drejtuesve të sekretariateve dhe nënkomiteteve të Qendrës;
  d. Marrja e vendimeve për të ngritur çështje të ndryshme në institucionet publike të territorit që mbulon Qendra përmes përfaqësuesve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në këto institucione;
  dh. Marrja e vendimeve për të ngritur çështje të ndryshme për t’u zbatuar nga organet ekzekutive dhe këshilluese të Qendrës përkatëse;                                       e. Formimin e nënkomiteteve dhe të sekretariateve jostatutore në përputhje me organizimin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivelin e tretë, si dhe sipas nevojave dhe mundësive të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivelin e dytë organizativ.
Neni 57
 1. Kryetari i Qendrës zgjidhet me shumicë të thjeshtë votash nga aktivistët e një qendre.
 2. Kryetari i Qendrës nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues ose të deleguar brenda nivelit të parë organizativ.
 3. Nëse kryetarit të një qendre i ndërpritet mandati, atëherë njëkohësisht i ndërpriten edhe të gjitha mandatet e tjera që mund të ketë në nivelin e tretë organizativ.
 4. Nëse Kryetari i Qendrës zgjidhet Kryetar Komune, ai jep dorëheqje nga pozicioni Kryetarit të Qendrës.
 5. Kryetari i Qendrës i ka detyrat dhe përgjegjësitë në vijim:
  a. I thërret dhe i drejton mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Kryesisë;
  b. Raporton dhe përgjigjet për punën dhe për aktivitetet, që i zhvillon Qendra pranë Sekretarit Organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe Këshillit të Qendrës;
  c. E përfaqëson Lëvizjen VETËVENDOSJE! me palë të treta në territorin që e mbulon Qendra;
  ç. E propozon Nënkryetarin e parë të Qendrës, Sekretarin Organizativ të Qendrës dhe Koordinatorin e Nënkomiteteve;
  d. I propozon bashkë me Sekretarin Organizativ drejtuesit e sekretariateve;
  dh. I bashkërendon politikat e Qendrës me Sekretariatin e Qendrës dhe me Sekretariatin e Përgjithshëm.
Neni 58
 1. Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! i ka dy nënkryetarë.
  a. Nënkryetari i parë propozohet në mesin e aktivistëve të Qendrës dhe miratohet me shumicë të thjeshtë votash nga Këshilli i Qendrës i Lëvizjes VETËVENDOSJE!
  b. Nënkryetari i parë nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues brenda nivelit të parë organizativ.
 2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Nënkryetarit të parë të Qendrës:                                  a. E ndihmon Kryetarin e Qendrës në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive të këtij të fundit;
  b. Përveç organeve vendimmarrëse në nivelin e tretë organizativ, Nënkryetari i kryen funksionet e Kryetarit të Qendrës në rast të mungesës së tij dhe të autorizimit nga ana e Kryetarit për çështje që lidhen me nevojat e përditshme të Kryesisë së Qendrës dhe të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në përgjithësi;
  c. E zëvendëson Kryetarin e Qendrës në marrëdhënie me palë të treta në rast të mungesës së tij dhe me autorizimin nga ana e Kryetarit të Qendrës;
  ç. Në rastet kur Kryetari i Qendrës jep dorëheqje, shkarkohet nga detyra, ose nuk mund ta kryejë më detyrën e tij, Nënkryetari i Qendrës i ushtron të gjitha kompetencat e Kryetarit të Qendrës deri në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme;
  d. Nënkryetari i parë nuk mund ta zëvendësojë Kryetarin e Qendrës në organet vendimmarrëse të niveleve më të larta organizative.
 3. Nënkryetari i dytë propozohet nga anëtarët e Këshillit të Qendrës të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe zgjidhet me shumicë votash nga Këshilli i Qendrës.
 4. Nënkryetari i dytë i Qendrës i ka të njëjtat detyra dhe përgjegjësi, si Nënkryetari i parë i Qendrës, në mungesë të Nënkryetarit të parë dhe me autorizimin e Kryetarit të Qendrës.
 5. Nënkryetari i dytë nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues brenda nivelit të parë organizativ.
Neni 59
 1. Sekretari Organizativ i Qendrës propozohet në mesin e aktivistëve të Qendrës dhe miratohet me shumicë të thjeshtë votash nga Këshilli i Qendrës i Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 2. Sekretari Organizativ i Qendrës i ka detyrat dhe përgjegjësitë në vijim:
  a. I zbaton vendimet e Kryesisë dhe të Këshillit të Qendrës;
  b. E bashkërendon dhe e mbikëqyr veprimtarinë e pikave që i mbulon Qendra;
  c. I formon grupet e punës për themelimin e pikave të reja;
  ç. I propozon bashkë me Kryetarin e Qendrës drejtuesit e sekretariateve të Qendrës, përveç drejtuesen e Sekretariatit të Gruas Aktiviste – e cila propozohet në bashkëpunim me Sekretarin Organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe Drejtuesen e Sekretariatit të Gruas Aktiviste në nivelin e tretë organizativ;
  d. E drejton Sekretariatin e Qendrës;
  dh. I raporton Kryetarit të Qendrës, Kryesisë dhe Këshillit të Qendrës;
  e. Një herë në gjashtë muaj e përllogarit dhe e propozon numrin e delegatëve të secilës pikë për në Këshillin e Qendrës.
Neni 60
 1. Sekretariati i Qendrës i zbaton vendimet e Kryesisë dhe të Këshillit të Qendrës. Ky organ i zbaton vendimet nëpërmjet punës së sekretariateve të Qendrës që drejtohen nga sekretari organizativ.
 2. Sekretari Organizativ i Qendrës nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues brenda nivelit të parë organizativ.
 3. Sekretariatet statutore të një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:
  a. Sekretariati për Financa,
  b. Sekretariati për Organizimin e Aktiviteteve,
  c. Sekretariati për Media dhe për Komunikim,
  ç. Sekretariati i Gruas Aktiviste,
  d. Sekretariati i Formimit Ideo-politik.
 4. Drejtuesit e sekretariateve nuk mund të mbajnë pozicione drejtuese brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 5. Me propozimin e Kryetarit dhe të Sekretarit Organizativ të Qendrës dhe me miratimin e Kryesisë së Qendrës, sipas nevojave organizative dhe funksionale, si dhe sipas mundësive të një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, mund të formohen edhe sekretariate të tjera.
Neni 61
 1. Koordinatori i Nënkomiteteve të Qendrës propozohet në mesin e aktivistëve të Qendrës dhe zgjidhet me shumicë votash nga Këshilli i Qendrës.
 2. Koordinatori i Nënkomiteteve të Qendrës nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Koordinatorit të Nënkomiteteve janë:
  a. Drejton punën e nënkomiteteve të Qendrës;
  b. Bashkë me Kryetarin e Qendrës i propozon drejtuesit e nënkomiteteve të Qendrës;
  c. I zbaton të gjitha vendimet që i merr nga Kryetari ose nga Kryesia e Qendrës, për çështjet e hartimit të politikave të Qendrës.
Neni 62

Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes VETËVENDOSJE! është organi më i lartë vendimmarrës në nivelin e tretë organizativ.

Neni 63

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:
a. E plotëson, ndryshon dhe miraton (kur është e nevojshme ose propozohet nga Komisioni Statutor), Satutin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm, me përjashtim të çështjeve të shprehura në nenin 28 të këtij Statuti;
b. I plotëson, ndryshon dhe miraton (kur është e nevojshme ose propozohet nga Komisioni Statutor apo nga ndonjë instancë tjetër të Lëvizjes VETËVENDOSJE!), Rregulloret e Punës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! me 50%+1 të votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm;
c. Merr vendim me 3/4 e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm për shpërbërjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Vendos me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm, në një mbledhje që e përmbush kuorumin, që një çështje, që nuk është parashikuar nga ky Statut, të votohet nëpërmjet demokracisë së drejtpërdrejtë të të gjithë aktivistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
d. Krijon komisione zgjedhore ad hoc për të gjitha çështjet që votohen nëpërmjet demokracisë së drejtpërdrejtë dhe për zgjedhjet e brendshme të përgjithshme;
dh. E zgjedh Kryesuesin dhe zv.Kryesuesin e Këshillit të Përgjithshëm;
e. Krijon dhe miraton komisione dhe grupe pune për zbatimin e vendimeve të veçanta që nuk janë parashikuar në Statut;
ë. E mbikëqyr punën e Grupit Parlamentar të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
f. E miraton përbërjen e anëtarëve të Komisionit Statutor;
g. E miraton buxhetin vjetor të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në raport me nevojat e qendrave dhe me planet strategjike në nivel qendror;
gj. E miraton themelimin ose shuarjen e një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
h. E miraton numrin e delegatëve nga secila qendër në bazë të propozimeve të Sekretarit Organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
i. E miraton listën përfundimtare të kandidatëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës;
j. I thërret në interpelancë, me kërkesë të 1/5 të anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm, Kryetarin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe të gjithë personat e tjerë që mbajnë pozicione drejtuese në nivelin e tretë organizativ;
k. E cakton datën për zgjedhjet e brendshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në përputhje me Statutin;
l. I miraton strategjitë e përgjithshme për zhvillimin e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ll. Merr vendime për të ngritur çështje të ndryshme në institucionet publike përmes përfaqësuesve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në këto institucione;                                 m. Merr vendim me shumicë votash për të gjitha llojet e koalicioneve në nivel lokal me subjekte të tjera.

Neni 64

Mbledhjet e zakonshme të Këshillit të Përgjithshëm mbahen një herë në tre muaj.

Neni 65

Mbledhjet e jashtëzakonshme i thërret Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Kryesuesi i Këshillit të Përgjithshëm ose me një kërkësë me shkrim nga 1/5 e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm.

Neni 66

Këshilli i Përgjithshëm vendos për zgjedhje të parakohshme për strukturat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! me miratimin e 50% + 1 të të gjithë anëtarëve me të drejtë vote të Këshillit të Përgjithshëm.

Neni 67

1. Këshilli i Përgjithshëm përbëhet nga:
a. Delegatët e Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. Kryetarët e Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. Deputetët e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Kryetarët e Komunave, që i përkasin Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
d. Ministrat e Kabinetit Qeveritar, që i përkasin Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
dh. Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
e. Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ë. Drejtuesit e Komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE;
f. Anëtarët e nderit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
g. Anëtarët nga Republika e Shqipërisë, Mali i Zi, Maqedonia, Presheva, Medvegja dhe Bujanoci. Numri dhe emrat e këtyre personave caktohen nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në rastin kur nuk kemi Qendra të formuara në këto treva.

2. Anëtarët e kryesisë të cilët sipas nën-paragrafit e) të paragrafit 1 të këtij neni e mbajnë mandatin delegues në Këshillin e Përgjithshëm, pas përfundimit të mandatit të pozicionit drejtues si anëtar të Kryesisë do të mbajnë edhe një mandat shtesë si delegatë në Këshillin e Përgjitshëm. Mandati shtesë ka për qëllim vazhdimin e vijueshmërisë së politikave të ndërtuara nga anëtarët e Kryesisë që i kanë ndërtuar ato gjatë mandatit të rregullt.

Neni 68

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryesuesit të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!:
a. I thërret dhe i drejton mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Këshillit të Përgjithshëm një herë në tre muaj;
b. E propozon krijimin e komisioneve dhe të grupeve të punës për zbatimin e vendimeve të veçanta që nuk janë parashikuar në Statut;
c. E vendos rendin e ditës sipas Rregullores së Punës të Këshillit të Përgjithshëm;
ç. Merr pjesë në mbledhjet e Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! me të drejtë vote.

Neni 69

1. Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! është organi më i lartë vendimmarrës i Lëvizjes
VETËVENDOSJE! në nivelin e tretë organizativ midis dy mbledhjeve të Këshillit të Përgjithshëm.

2. Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! përbëhet nga 23 anëtarë, që në vazhdimësi i mbikëqyr dhe i zbaton politikat e përgjithshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

Neni 70

1. Mbledhjet e zakonshme të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! mbahen të paktën një herë në dy javë dhe ato i thërret dhe i drejton Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! ose ndonjë nga anëtarët e tjerë të Kryesisë me autorizim të Kryetarit.

2. Mbledhjet e jashtëzakonshme të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! thirren me:
a. Kërkesën e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. Kërkesën e 1/3 të anëtarëve të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!
3. Në rast se për një vendim të Kryesisë së Lëvizjes kemi vota të barabarta, atëherë vendos vota e Kryetarit të Lëvizjes.

Neni 71

1. Pozicioni i anëtarit të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! është pozicion drejtues. Anëtarë të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:

a. Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. Dy nënkryetarë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. Kryesuesi i Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
d. Sekretari për Marrëdhënie me Jashtë i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
dh. Koordinatori i Komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
e. Anëtarët e tjerë të propozuar dhe të zgjedhur nga Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes
VETËVENDOSJE! për të plotësuar numrin 23 të anëtarëve të Kryesisë.

2. Në rastin kur Lëvizja VETËVENDOSJE! e zgjedh kryeministrin nga radhët e saj, kryeministri është automatikisht edhe anëtar i Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!

3. Drejtuesi i Sekretariatit për Media dhe Komunikim merrë pjesë në mbledhjet e Kryesisë pa të drejtë vote. I njëjti nuk llogaritet si anëtar në kuptim të paragrafit 2 të Nenit 69 të këtij Statuti.

Neni 72

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:
a. Zbatimi i vendimeve të marra në bazë të nenit 28 të këtij Statuti;
b. Zbatimi i vendimeve të Këshillit të Përgjithshëm;
c. Mbikëqyr punën e organeve ekzekutive dhe këshilluese të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Në raste të veçanta e pezullon punën e një qendre, që ka vepruar në kundërshtim me parimet dhe me dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, deri në një vendim të Këshillit të Përgjithshëm;
d. I negocion me palë të treta marrëveshjet e bashkëpunimit, sipas kompetencave të shprehura në nenin 11 të këtij Statuti;
dh. Njohja për kontributin e dhënë ndaj Lëvizjes VETËVENDOSJE! nga individë dhe nga organizata të ndryshme;
e. Miratimi i drejtuesve të sekretariateve dhe të komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ë. Marrja e vendimeve për të gjitha aksionet politike në kuadër të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
d. Marrja e vendimeve për organizimin e protestave dhe të demonstratave të përgjithshme;
e. Thirrja e mbledhjeve të jashtëzakonshme të Këshillit të Përgjithshëm për çështje, që i konsideron të rëndësishme ose jashtë kompetencave të saj;
gj. Marrja e vendimeve për të ngritur çështje të ndryshme në institucionet publike përmes përfaqësuesve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në këto institucione;
h. Marrja e vendimeve për të ngritur çështje të ndryshme për t’u zbatuar nga organet ekzekutive dhe këshilluese të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
i. Përzgjedhja e anëtarëve të nderit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;                                   j. Formimin e komiteteve dhe të sekretariateve jostatutore në përputhje me organizimin dhe mundësitë e Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Neni 73

1. Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! është përfaqësuesi më i lartë politik i Lëvizjes
VETËVENDOSJE!

2. Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! e drejton Kryesinë e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, përgjigjet dhe raporton për punën e Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

3. Nëse Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! zgjidhet kryeministër, jep dorëheqje nga pozicioni i Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

4. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!:
a. I koordinon dhe udhëheq punën dhe aktivitetet në Lëvizjen VETËVENDSOJE!;
b. I thërret dhe i drejton mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. E cakton rendin e ditës për mbledhjet e Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. I cakton detyrat e anëtarëve të Kryesisë;
d. E mbikëqyr punën e organeve ekzekutive dhe të organeve këshilluese të Lëvizjes
VETËVENDOSJE!;
dh. I propozon pozicionet në vijim:
i. Nënkryetarin e parë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
ii. Sekretarin Organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
iii. Koordinatorin e Komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
iv. Sekretarin për Marrëdhënie me Jashtë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
e. E delegon përfaqësimin politik të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ë. E përfaqëson Lëvizjen VETËVENDOSJE! në marrëdhënie me palë të treta.

Neni 74

1. Nënkryetari i parë propozohet në mesin e aktivistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe zgjidhet me shumicë të thjeshtë votash nga Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes VETËVENDOSJE!

2. Nënkryetari i parë i Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues dhe të deleguar brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Nënkryetarit të parë të Lëvizjes VËTEVENDOSJE!:       a. E ndihmon Kryetarin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive të këtij të fundit;
b. Nënkryetari i kryen funksionet e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, në rast të mungesës dhe të autorizimit nga ana e Kryetarit, për çështje që lidhen me nevojat e përditshme të Kryesisë dhe të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në përgjithësi;
c. E zëvendëson Kryetarin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në marrëdhënie me palë të treta, në rast të mungesës dhe me autorizimin e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. Në rastet kur Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! jep dorëheqje, shkarkohet nga detyra ose nuk mund ta kryejë më detyrën e tij, Nënkryetari i parë i ushtron të gjitha kompetencat e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, deri në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme.

4. Nënkryetari i dytë propozohet në mesin e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe zgjidhet me shumicë votash nga ky Këshill.

5. Nënkryetari i dytë i Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues dhe të deleguar brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

6. Nënkryetari i dytë i ka të njëjtat detyra dhe përgjegjësi, si nënkryetari i parë, në mungesë të nënkryetarit të parë dhe me autorizimin e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Neni 75

1. Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! zgjidhet në mesin e aktivistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! me shumicë të thjeshtë votash nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

2. Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues dhe të deleguar brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit Organizativ të Lëvizjes VETËVENDOSJE!:
a. I zbaton të gjitha vendimet që i merr nga Kryetari ose nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për çështjet organizative;
b. E drejton punën e Sekretariatit të Përgjithshëm;
c. I propozon drejtuesit e sekretariateve bashkë me Kryetarin e Lëvizjes;
ç. Në bashkëpunim me drejtuesin e një sekretariati vendos për numrin dhe përzgjedhjen e stafit ndihmës për zbatimin e detyrave të sekretariatit përkatës;
d. E mbikëqyr punën e Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe raporton për to në mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm, duke i dhënë edhe propozimet e Sekretariatit të Përgjithshëm për punën e Qendrave;
dh. Raporton për punën e kryer për çdo javë te Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe në mbledhjet e zakonshme të Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
e. Raporton për punën e Sekretariatit të Përgjithshëm në mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm;
ë. Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! e ka për detyrë që një herë në vit ta përllogarisë numrin e aktivistëve të secilës qendër;
f. Krijon grupe nismëtare që punojnë drejt themelimit të një qendre;
g. Krijon grupe pune për ristrukturim.

Neni 76

1. Koordinatori i Komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! propozohet në mesin e aktivistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe zgjidhet me shumicë votash nga Këshilli i Përgjithshëm.

2. Koordinatori i Komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues dhe të deleguar brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Koordinatorit të Komiteteve janë:
a. Drejton punën e Komiteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. I propozon drejtuesit e Komiteteve bashkë me Kryetarin e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. I zbaton të gjitha vendimet që i merr nga Kryetari ose nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për çështjet e hartimit të politikave të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
ç. E përzgjedh stafin ndihmës për zbatimin e detyrave të një Komiteti në bashkëpunim me drejtuesin e Komitetit përkatës;
d. Bashkëpunon me Kryetarët e Qendrave në lidhje me punën e Nënkomiteteve;
dh. Raporton për punën e kryer te Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, si dhe sipas kërkesës në Kryesinë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
e. Raporton për punën e Komiteteve sipas kërkesës nga Këshilli i Përgjithshëm.

Neni 77

1. Sekretari për Marrëdhënie me Jashtë i Lëvizjes VETËVENDOSJE! zgjidhet me shumicë votash nga Këshilli i Përgjithshëm.

2. Sekretari për Marrëdhënie me Jashtë i Lëvizjes VETËVENDOSJE! nuk mund të mbajë asnjë pozicion tjetër drejtues dhe të deleguar brenda strukturës së Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit për Marrëdhënie me Jashtë:
a. I koordinon takimet zyrtare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me palë të treta;
b. E përfaqëson Lëvizjen VETËVENDOSJE! në takime me palë të treta me autorizimin e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. Në koordinim me Kryetarin e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, krijon kontakte dhe zhvillon marrëdhënie me palë të treta kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

Neni 78

1. Sekretariati i Përgjithshëm është organ ekzekutiv i vendimeve të Kryesisë dhe i Këshillit të Përgjithshëm. Ky organ i zbaton vendimet nëpërmjet sekretariateve të drejtuara nga Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE!

2. Sekretariatet statutore të Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:
a. Sekretariati për Financa,
b. Sekretariati për Organizimin e Aktiviteteve,
c. Sekretariati për Media dhe Komunikim,
ç. Sekretariati i Gruas Aktiviste,
d. Sekretariati i Formimit Ideo-politik.

3. Me propozimin e Sekretarit Organizativ dhe të Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe me miratimin e Kryesisë, mund të formohen edhe sekretariate të tjera, sipas nevojave organizative dhe funksionale, si dhe sipas mundësive të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

Neni 79

1. Komisioni Statutor është organ i pavarur i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, që e interpreton Statutin dhe i propozon ndryshimet statutore.

2. Komisioni Statutor është i përbërë nga 5 anëtarë: Kryesuesi, zv.Kryesuesi dhe 3 anëtarë të tjerë. Të paktën 2 prej 5 anëtarëve të Komisionit Statutor duhet të jenë juristë me profesion.

3. Anëtarët e Komisionit Statutor propozohen nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në mesin e aktivistëve dhe anëtarëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe votohen me shumicë të thjeshtë votash nga Këshilli i Përgjithshëm.

4. Anëtarët e Komisionit Statutor nuk mund të mbajnë pozicione drejtuese në nivelin e tretë organizativ.

5. Nëse një anëtar i Komisionit ka konflikt interesi me një çështje që paraqitet në këtë Komision, atëherë ky anëtar zëvendësohet me një anëtar të ri nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për këtë çështje.

6. Mandati i të gjithë anëtarëve të Komisionit Statutor është 4-vjeçar, me të drejtë rikandidimi.

7. Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit Statutor:
a. E interpreton Statutin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në ato raste kur ka paqartësi për çështje dhe për vendime të ndryshme të organeve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
b. E pranon ose e refuzon shqyrtimin e çështjeve të ngritura nga organet dhe nga aktivistët e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
c. Shqyrton çështje të ndryshme bazuar në iniciativën e anëtarëve të Komisionit Statutor;
ç. I propozon ndryshimet statutore në Këshillin e Përgjithshëm.

Neni 80

1. Komitetet e Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë organe këshilluese dhe hulumtuese të përbëra nga profesionistë të fushave të ndryshme, studiues, studentë dhe anëtarë të tjerë.

2. Komitetet drejtohen nga Koordinatori i Komiteteve dhe formohen në nivelin e tretë organizativ.

3. Numri dhe fusha e punës së Komiteteve propozohet nga Koordinatori i Komiteteve dhe nga Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe miratohet nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, sipas nevojave organizative dhe funksionale, si dhe sipas mundësive të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

4. Detyrat dhe përgjegjësitë e Komiteteve:
a. Hartimi i Programit Politik dhe Qeverisës i Lëvizjes VETËVENDOSJE! i orientuar nga Këshilli i Përgjithshëm dhe nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!
b. Përgatitja e punimeve kërkimore ekonomike dhe socio-politike për nevojat e Lëvizjes VETËVENDOSJE!

5. Në nivelin e dytë organizativ ngrihen Nënkomitetet e Qendrave të cilat hartojnë politikat për nivelin komunal në koordinim të plotë me punën e Komiteteve.

6. Nënkomitetet e një qendre drejtohen nga Koordinatori i Nënkomiteteve

Neni 81
 1. Burimet financiare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë:
  a. Të ardhurat nga kuotat e anëtarësisë;
  b. Të ardhurat nga buxheti i shtetit të akorduara për subjektet politike;
  c. Ndihmat dhe dhuratat e aktivistëve, të anëtarëve dhe të mbështetësve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  ç. Ndihmat dhe dhuratat e organizatave partnere;
  d. Zhvillimi i aktiviteteve ekonomike të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 2. Veprimtaria financiare dhe ekonomike e Lëvizjes VETËVENDOSJE! menaxhohet nga Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe nga Sekretariati për Financa pranë Sekretariatit të Përgjithshëm.
 3. Veprimtaria financiare dhe ekonomike drejtohet dhe mbikëqyret në mënyrë të vazhdueshme nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe nga Këshilli i Përgjithshëm.
 4. Për ndërhyrjet e mundshme në linjat buxhetore mbi shpenzimet e paparashikueshme dhe për nevoja të organizimit të aktiviteteve të Lëvizjes VETËVENDOSJE:                                                                                                             a. Deri në 5 % mbi shpenzimet e planifikuara në buxhetin e përgjithshëm vjetor vendimin e merr Sekretari Organizativ;
  b. Nga 5 % deri në 10 % mbi shpenzimet e planifikuara në buxhetin e përgjithshëm vjetor vendimin e marrin Sekretari Organizativ dhe Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  c. Nga 10 % deri në 20 % mbi shpenzimet e planifikuara në buxhetin e përgjithshëm vendimin e merr Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  ç. Mbi 20 % nga shpenzimet e planifikuara në buxhetin e përgjithshëm vjetor vendimin e merr Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 5. Një herë në tre muaj, Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! e paraqet me shkrim gjendjen financiare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Kryesi. Një herë në gjashtë muaj Sekretari Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! e paraqet raportin e shkoqitur financiar në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.
 6. Kryesia ose Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes VETËVENDOSJE! mund të kërkojnë raporte më të shpeshta financiare nga Sekretari Organizativ, sipas nevojave të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 7. Raporti financiar është transparent për të gjithë aktivistët e Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 8. Burimet financiare të Lëvizjes VETËVENDOSJE! janë të kufizuara si në vijim:
  a. Kontributi financiar për Lëvizjen VETËVENDOSJE! i personave fizik ose juridik është i përkufizuar në bazë të ligjeve në fuqi;
  b. Lëvizja VETËVENDOSJE! nuk pranon financime nga persona fizik dhe juridik që e kanë zhvilluar aktivitetin e tyre ekonomik nëpërmjet krimit të organizuar dhe aktiviteteve të tjera të jashtëligjshme;
  c. Lëvizja VETËVENDOSJE! nuk pranon financime nga persona fizik dhe juridik, që importojnë mallra tregtare nga ato shtete që nuk e njohin sovranitetin e popullit shqiptar dhe që kanë pretendime territoriale ndaj Kosovës dhe Shqipërisë.
Neni 82
 1. Kandidat për Këshilltar të Asamblesë Komunale mund të jetë çdo aktivist i një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, që propozohet nga aktivistët e Këshillit të Pikës, të Këshillit të Qendrës ose vetëpropozohet, duke e drejtuar një kërkesë me shkrim në Këshillin e Qendrës.
 2. Lista e krijuar me kandidatë pas shqyrtimit nga Këshilli i Qendrës kalon në votim dhe në bazë të votave të fituara krijohet edhe lista zyrtare me kandidatët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për Këshilltarë në Asamblenë Komunale.
 3. 3/4 e listës me kandidatë duhet të jetë e përbërë me aktivistë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.
 4. 1/4 e kandidatëve për këshilltarë komunalë propozohen nga Kryetari i Qendrës dhe miratohen nga Këshilli i Qendrës.
 5. Në rastin kur një Qendër është në ristrukturim, lista përfundimtare e kandidatëve për asamble miratohet në Grupin Punues për ristrukturimin e Qendrës në koordinim me kryesinë e Lëvizjes VETËVENDOSJE!
Neni 83
 1. Kandidat për Kryetar Komune mund të jetë çdo aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 2. Kandidatët për Kryetar Komune propozohen ose vetëpropozohen duke i mbledhur 1/5 e firmave të aktivistëve të një qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE! ose duke i mbledhur 1/5 e firmave të delegatëve të Këshillit të Qendrës.
 3. Kandidati për Kryetar Komune zgjidhet me votim në pika nga të gjithë aktivistët e komunës përkatëse.
Neni 84
  1.  ¾ e listës së kandidatëve për deputetë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! zgjidhet nga Këshillat e Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe duhet të jetë e përbërë me aktivistë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.
  2. Numri i kandidatëve për secilën qendër përllogaritet në Këshillin e Përgjithshëm në bazë të numrit të votuesve dhe të numrit të aktivistëve të Qendrave, sipas formulës:
  3. Në ato komuna ku numri i kandidatëve të përllogaritur sipas formulës nuk është numër natyral, një kandidat shtesë fitohet me çdo rritje me 0.5 NKK në një komunë.
  4. Raporti ¾ nga Qendrat dhe ¼ nga Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! për listën e kandidatëve për deputetë ruhet edhe në raste koalicioni parazgjedhor.
  5. Kandidatët për deputetë që dalin prej Qendrave të Lëvizjes VETËVENDOSJE! propozohen nga 1/5 e anëtarëve të Këshillit të një Qendre të Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe zgjidhen me votim me lista të
   hapura.
  6. Kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE! i propozon kandidatët për deputetë, që nuk janë caktuar nga
   formula në pikën 2 të këtij neni. Propozimet e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE! miratohen me
   shumicë të thjeshtë votash në mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm që e përmbushin kuorumin.
  7. Lista përfundimtare me emrat e kandidatëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! për deputetë formohet në bazë të rendit të caktuar nga Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!
  8. Në rastin kur një Qendër është në ristrukturim, lista përfundimtare e kandidatëve për deputetë miratohet në Grupin Punues për ristrukturimin e Qendrës në koordinim me kryesinë e Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

 

 

Neni 85

Kandidatët për Kryetar të Kuvendit propozohen nga 1/5 e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm dhe zgjidhen me shumicë të thjeshtë votash nga ky Këshill.

Neni 86

Kandidatët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për Kryeministër propozohen nga 1/5 e Këshillit të Përgjithshëm dhe zgjidhen me shumicë të thjeshtë votash nga ky Këshill.

Neni 87

Kandidati për President propozohet nga 1/5 anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm dhe zgjidhet me shumicë të thjeshtë votash nga ky Këshill.

Neni 88

Kryesia e Lëvizjes VETËVENDOSJE! propozon dhe vendos për çdo pozicion tjetër që lidhet me përfaqësimin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në institucione publike.

Neni 89
 1. Komisionet disiplinore të Lëvizjes VETËVENDOSJE! krijohen në nivelin e dytë dhe në nivelin e tretë organizativ.
 2. Në nivelin e dytë organizativ, çdo Këshill Qendre e krijon një komision disiplinor.
 3. Komisioni Disiplinor i Qendrës është i përbërë nga pesë anëtarë, të cilët propozohen dhe zgjidhen në
  mesin e anëtarëve të Këshillit të Qendrës nga anëtarët e Këshillit të Qendrës.
 4. Në nivelin e tretë organizativ krijohet Komisioni Disiplinor i Përgjithshëm i Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 5. Komisioni Disiplinor i Përgjithshëm është i përbërë nga pesë anëtarë, të cilët propozohen dhe zgjidhen në mesin e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm nga anëtarët e Këshillit i të Përgjithshëm.
 6. Nëse një anëtar i një komisioni disiplinor ka konflikt interesi me një çështje që paraqitet në komision, atëherë ky anëtar zëvendësohet me një anëtar të ri nga Kryesia përkatëse e nivelit organizativ për këtë çështje.
 7. Aktivistët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! kanë të drejtë të paraqesin ankesë për shkelje ndaj çdo aktivisti të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, që dyshohet t’i ketë shkelur vendimet, parimet ose dokumentet themeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 8. Në nivelin e Pikës, në rastin kur ka ankesë për shkelje ndaj çdo aktivisti tjetër të Pikës (përfshirë ata që mbajnë pozicione drejtuese dhe të deleguara) për çështje procedurale, për mosrespektim vendimesh të Lëvizjes VETËVENDOSJE! ose për shkelje të Statutit, ankesa i drejtohet Komisionit Disiplinor të Qendrës.
 9. Ankesa ndaj një aktivisti i drejtohet me shkrim me anë të formularit të letërankesës Komisionit Disiplinor të Qendrës ose Komisionit Disiplinor të Përgjithshëm, në varësi të nivelit organizativ ku bën pjesë aktivisti ndaj të cilit është bërë ankesa.
 10. Për çdo aktivist që vërtetohet se ka vepruar në kundërshtim me parimet e shprehura në dokumentet hemeltare të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, si dhe me vendimet e organeve të saj, mund të merren masa disiplinore nga Komisioni Disiplinor, ku është paraqitur ankesa për shkelje, në varësi të shkeljes dhe të kontekstit në të cilin është kryer veprimi.
 11. Masat disiplinore, që mund të ndërmerren ndaj një aktivisti, janë:
  a. Vërejtja;
  b. Vërejtja me shkrim;
  c. Heqja nga cilido pozicion brenda organeve të Lëvizjes VETËVENDOSJE!;
  ç. Pezullimi i përkohshëm ose i përhershëm i së drejtës për të kandiduar në pozicione të cilitdo niveli
  organizativ;
  d. Parapërjashtimi;
  dh. Pezullimi i përkohshëm i statusit të aktivistit;
  e. Kërkesa për dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar ndaj Lëvizjes VETËVENDOSJE! ose ndaj një
  aktivisti të saj;
  ë. Përjashtimi i plotë nga organet dhe nga anëtarësia e Lëvizjes VETËVENDOSJE!
 12. Çdo aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE! ndaj të cilit është marrë vendim qoftë nga Komisioni Disiplinor i Qendrës, qoftë nga Komisioni Disiplinor në nivelin e tretë organizativ, ka të drejtë ankese pranë Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave (KSHA) në afat prej 14 ditëve prej ditës kur është marrë vendimi. Vendimi i Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave është përfundimtar.
 13. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët propozohen dhe zgjidhen në
  mesin e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm nga anëtarët e Këshillit i të Përgjithshëm.
Neni 90
 1. Përjashtimisht nga dispozitat të tjera në këtë Statut lidhur me zgjedhjet e brendshme të nivelit të tretë organizativ, Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE! do t’i bartet autorizimi statutor që brenda afatit prej 6 (gjashtë) muajve nga dita e regjistrimit të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në cilësi të partisë politike, të zgjedh Kryetarin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe Kryesinë e Lëvizjes VETËVENDOSJE! si organin më i lartë ekzekutiv, siç është përkufizuar me Nenin 69, paragrafin 1 të këtij Statuti.
 2. Me përfundimin e procesit të sanksionuar me paragrafin 1 të këtij Neni, dispozitat e të njëjtit nuk janë të zbatueshme.
Neni 91
 1. Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit në mbledhjen e parë themeluese të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.
 2. Ndryshimet dhe plotësimet e Statutit hyjnë në fuqi ditën e miratimit të tyre në mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!.