12 01 2023

2022: Qeveria për zhvillim ekonomik dhe ndërmarrësi

Ky vit ishte vit i zhvillimit dhe përmirësimit të gjithmbarshëm, e veçanërisht në ekonomi:

Është rritur për 23% vlera e eksporteve. Janë eksportuar mallra në vlerë 801 milionë euro;

Janë rritur për 21,9% të hyrat tatimore. Në total 673,6 milionë euro;

Të hyrat e Doganave janë rritur për 11,4% në krahasim me vitin e kaluar. Në total: 1 miliardë e 381 milionë euro të hyra;

Investimet e huaja gjatë (janar – shtator) 2022 kanë arritur për herë të parë në 566,9 milionë euro ose rritje prej 43,6%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021;

Rritje për 67% të numrit të inspektimeve gjatë këtij mandati, me 2.830 inspektime gjatë vitit 2022;

Funksionalizuam Gjykatën Komerciale;

Subvencionuam kreditë e mbi 200 bizneseve prodhuese, me vlerë të kreditimit të mundësuar 87 milionë euro;

Mbështetëm 139 biznese me potencial eksportues me 9.8 milionë euro grante. 30% të përfitueseve janë vajza dhe gra;

Përkrahem 62 ndërmarrje përfituese përmes projektit “Iniciativa për fuqizim digjital”, ku 43% prej tyre janë në pronësi nga vajzat dhe gratë;

Promovuam 560 produkte vendore, duke mbështetur 83 ndërmarrje tona për pjesëmarrje në 13 panaire ndërkombëtare;

Negociuam 21 marrëveshje financiare në vlerë rreth 350 milionë euro, prej të cilave afro 140 milionë janë grante;

Mbështetëm Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren me 3 milionë euro;

Shtuam rezervat shtetërore të mallrave, si: gruri, vaji, sheqeri dhe nafta.

Kontribo