Hartimi dhe zbatimi i planit për banimin e përballueshëm dhe banimin social

Në bashkëpunim me komunat do të krijojmë fondin banesor të Republikës së Kosovës për Banim të Përballueshëm dhe Banim Social, ku përparësi të lartë do të kenë gratë aplikante. Qytetarët tanë të grupeve e moshave të ndryshme kanë nevojë të menjëhershme që ta kenë një adresë për problemet e tyre të banimit. Ne synojmë që sipas një plani të detajuar të mbërrijmë deri në 4000 banesa të reja në të gjithë vendin.

Kontribo