Sigurime Shëndetësore për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës

Ndryshimi dhe më pas  zbatimi pa vonesë i ligjit të Sigurimeve Shëndetësore, duke themeluar Sistemin informativ Shëndetësor, duke licencuar profesionistët mjekësorë, duke themeluar fondin e sigurimeve shëndetësore publike dhe duke njoftuar në kohë qytetarët dhe sipërmarrësit për paketat dhe çmimet e shërbimeve.

Kontribo