24 12 2019

Padi për vendimin e zyrës së Rregullatorit për tarifat nxitëse

Anëtari i Kryesisë Sami Kurteshi dhe aktivisti Getoar Mjeku, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor, dorëzuan në Gjykatën themelore padi ndaj vendimit të ZRRE-së për shtimin e kapaciteteve me tarifa nxitëse për sistemet solare fotovoltaike, me ç’rast kanë kërkuar pezullimin e këtij vendimi deri sa kjo çështje të shqyrtohet nga Gjykata.

Lëvizja VETËVENDOSJE!, Komiteti për Energjitikë, Grupi parlamentar, kanë reaguar e sqaruar disa herë lidhur me dëmet që janë duke u bërë interesit publik nga këto skema.

Kujt po i jipen favore dhe liçenca për burimet e ripërtëritshme të energjisë? https://www.vetevendosje.org/kujt-po-i-jipen-favore-dhe-licenca-per-burimet-e-riperteritshme-te-energjise/

Më 27 nëntor 2019, teksa në Kosovë ishte shpallur ditë zie për viktimat e tërmetit në rajonin e Durrësit, Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë pasi që e shtoi në mënyrë të paparalajmëruar, gati klandestine, si pikë të rendit të ditës, mori vendim për një skemë të re mbështetëse me tarifa nxitëse, duke u garantuar disa prodhuesve të para­caktuar të energjisë së ripër­të­rishme blerjen e energjisë me çmim shumë më të lartë se vlera e tregut. Ky vendim nuk përmban arsyetim.

Të njëjtin vendim e pati marrë edhe në 2016 me një çmim edhe më të lartë se tash, 136.4 euro për MWh që u paguhet për 10 vite dhe mbi 50% të tyre një grupi financiar, Devollit. Por nuk u mjaftoi kjo, e përsëritën duke e zgjeruar në 20 MW dhe me tarifën nxitëse 85.5 euro për MWh, për 12 vite, tash mbi 60% të njëjtit grup financiar.

Këto skema të tarifave nxitëse i kanë tre detyrime për shtetin dhe qytetarët, energjinë elektrike të prodhuar duhet t’u blihet 100%, kohëzgjatja 12 vjeçare e këtyre pagesave, me çmimin prej 85.5 euro për MWh. Energjia elektrike e prodhuar nga KEK kushton rreth 28 euro për MWh, dhe mesatarja e çmimit të energjisë në Kosovë shkon rreth 36 euro për MWh përfshirë importin dhe të gjithë burimet e ripërtëritshme. Kjo shtesë që buron nga këto skema nxitëse për­fun­dimisht paguhet nga faturat e energjisë elektrikë të kon­suma­to­rëve. Pra nga të gjithë ne.

Kosova e ka shlyer detyrimin për kuotën e 25% për të gjitha burimet e ripërtëritshme, të vendosur nga Traktati për Energjinë më 2006. Nuk ka aktualisht asnjë ligj që e lejon cilëndo institucion të vjelë nga faturat e qytetarëve para të tjera për t’ia dhënë cilësdo kompanie private, pavarësisht a është për panele fotovoltaike, e me erë apo minihidrocentrale.

Kushtetuta mbron barazinë para ligjit, pronën, konku­rre­ncën dhe kon­su­matorin.

Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara de­ty­rojnë Ko­so­vën të zba­tojnë legjislacionin e BE-së për energjinë, kon­kurrencën dhe ndihmën shte­të­rore. Normat e BE-së parashohin që përfituesit e ndih­mës për ener­gjinë të për­zgjedhen me metoda të tregut të lirë (an­kand ose ofer­time kon­ku­rrue­se) dhe që ndihma të më­nja­nohet nga viti 2020.

Vendimi i marrë nga ZRRE me 27 nëntor duke caktuar tarifa nxitëse nuk ka bazë ligjore dhe përbën shkelje të rëndë të ligjeve në fuqi, cenon shtetin e së drejtës dhe përligj haraçin që qytetarët janë shtrënguar t’ua paguajnë monopolistëve oligarkik.

24 dhjetor 2019
Lëvizja VETËVENDOSJE!

Kontribo