18 07 2022

Përmbushet edhe një zotim: Fillon skema ‘Qeveria për Familjet’

Nga sot fillon zbatimi i edhe një zotimi të Qeverisë Kurti, ajo e skemës ‘Qeveria për Familjet’ që synon punësimin afatgjatë të punëkërkuesit që nuk kanë asnjë anëtar të familjes të punësuar.

Kushtet për aplikim nga punëkërkuesit:

·         T’i përkasin grup moshës 18-64 vjeçare;

·         Të mos kenë asnjë anëtar të familjes të punësuar; 

·         Të jenë të regjistruar si të papunë/ punëkërkues në Agjencinë e Punësimit (APRK).

Kushtet për aplikim nga punëdhënësit;

·         Bizneset të jenë të regjistruara dhe aktive në Administratën Tatimore të Kosovës;

·         OJQ-të të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

 Mënyra e subvencionimit:

·         Kompenzimi për punëdhënësin: 70% e pagës bruto (maksimumi 300 euro subvencionim nga Qeveria për punëtor);

·         Personat e angazhuar përmes kësaj skeme nuk duhet të përbëjnë më shumë se 30% të stafit ekzistues të biznesit.

 ℹ Për më shumë detaje ju lutem shihni vegëzat e mëposhtme: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/A68EB2C7-DEB3-4351-99C5-5A4333578FCC.docx

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/9FA91A69-EAEA-4D20-BEC9-F2D1F4569F85.docx

Për ndihmë dhe informata në procesin e aplikimit drejtohuni në Zyren e Punësimit të komunës suaj. Adresën e Zyres së Punësimit në komunën tuaj, mund ta gjeni në faqen e APRK-së: https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index

Link:
https://fb.watch/ek-9toV4_7/

Kontribo