23 04 2018

Seancë e jashtëzakonshme – Raporti i Progresit

Rekomandimet nga seanca e jashtëzakonshme për Raportin për Kosovën nga Bashkimi Evropian:

1. Të fillojmë një dialog të brendshëm për të ndërtuar një strategji shtetërore për rrugën që duhet të ndjekim drejtë integrimit evropian.
2. Obigohet qeveria që brenda 30 ditëve të sjellë në Kuvend një plan të veprimit për të adresuar të gjeturat në Raportin për vendin.
3. Urgjentisht të ndërmerren hapat për departizimin e administratës publike duke filluar me bordet e ndërmarrjeve dhe agjencive publike.
4. Në përputhje me kriteret e kapitujve 23 dhe 24 të hartohet plani aksional për sundimin e ligjit dhe forcimit të sundimi të ligjit. Si dhe plotësimi i legjislacionit me miratimin e ligjeve anti-mafia dhe konfiskimet e pasurisë së paligjshme.
5. Krijim të vendeve të reja të punës perms investimeve direkte në zhvillimin e prodhuesve vendor duke u pasuar me miratimin dhe zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e Prodhimeve vendore për të ndikuar në uljen e papunësisë në vend.
6. Sigurime Shëndetësore për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë qytetarë të mos mbetet pa shërbim shëndetësor.
7. Investime në hapjen e çerdheve të nevojshme nëpër komuna dhe investime në shkollat profesionale dhe ndërlidhjen e tyre me nevojat e tregut vendor dhe ndërkombëtar.
8. Plan të veprimit për vendosjen e raporteve të mira me 5 shtetet e BE-së të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën.
9. Plan të veprimit për thellimin e marrëdhënieve bilaterale me të gjitha shtetet e BE-së të cilat e kanë njohur Kosovën.
10. Pastrimin e listave të veteranëve nga personat që kanë bërë deklarim të rrejshëm për të fituar padrejtësisht këtë status si dhe plotësim – ndryshimin e Ligjit për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
11. Hartimi i një plani të detajuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës perms të cilit Kuvendi kërkon nga Qeveria të raportoj çdo 6 muaj për realizimin e rekomandimeve

Kontribo