26 01 2021

Milazim Salijaj

85

Shkrime

Emri i plotë

Milazim Salijaj

Milazim Salijaj është i lindur më 12 gusht 1963 në fshatin Duraj, Komuna e Kaçanikut, Ai mbaroi shkollën e mesme të gjeodezisë në Gjakovë. Studioi në Universitetin e Prishtinës – FNA – drejtimi Hidroteknikë si dhe mbaroi studimet në Kolegjin ESLG në drejtimin Menagjimi i Patundshmërive me Infrastrukturë.

Punoi si gjeodet në Kuvendin Komunal në Kaçanik, në sektorin e Kadastrit deri në vitin 2004, pastaj punoi në N.SH “ Gjeoprojekt “ si pjesë e sektorit privat të Kadastrit si gjeodet i licencuar; ekspert Gjyqesor në lëmin e kadastrit dhe të gjeodezisë, tani menaxhon N.SH ” GjeoProjekt” me seli në Kaçanik.

Është kryetar i Shoqates së Gjeodeteve për regjionin e Ferizajit si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të Shoqatës së Gjeodeteve të Kosovës.

Ai me punën e tij do të përqendrohet në rregullimin e çështjeve kadastrale dhe pronësore, planifikimin urban dhe hapësinor, si dhe në ruajtjen e ambientit.

Salijaj është i martuar dhe baba i tre fëmijëve